Sponsorship

Pag-isponsor ng miyembro ng pamilya ("Family Sponsorship")


Sinu-sino ang mga pupwedeng mag-sponsor?


Ø  Dito sa Canada, maaari kang mag-sponsor ng miyembro ng pamilya ("Family Sponsorship") kung:

·       ikaw ay Canadian citizen, naka-rehistro sa Canada bilang Indian sa ilalim ng Canadian Aboriginal Law; Indian Law, o ikaw ay permanent resident.
·         ikaw ay nasa atleast 18 taon gulang.
·         ikaw ay naninirahan sa Canada:

o   hindi ka maaaring makapag-isponsor kung ikaw ay permanent resident na naninirahan sa labas ng Canada.
o   kung ikaw ay naninirahan sa Quebec, kinakailangan mong makamit ang mga kondisyon ng Quebec para makapag-isponsor.

·         kailangan maipakita ng iyong iso-sponsor na mayroon siyang sapat na kita o kinikita para maibigay ang mga pangunahing pangangailangan ng kanyang mga (dependent) anak at asawa o partner.

Ngunit, hindi ka pupwedeng maging isponsor kung:

·         ikaw ay inisponsoran ng iyong asawa o partner at ikaw ay naging permanent resident ng mas mababa sa limang tao.
·         ikaw ay nag-isponsor na ng asawa o partner, at hindi pa lumilipas ang tatlong taon simula noong naging permanent resident ito.
·         lumabag sa huling sponsorship commitment, immigration loan, performance bond or family support payments.
·         ikaw ay nasa proseso ng bankruptcy.
·         ikaw ay nakatanggap o tumatanggap ng social assistance sa rason maliban sa disability.
·         nahatulan ng karahasan o sexual offense, kasalanan na nakapinsala ng pisikal sa kamag-anak, o nagtangka o nag banta na gagawin ang mga kasalanan na ito.
·         ikaw ay nasa repormatoryo, bilangguan o nakakulong.
·         Ikaw ay nasa ilalim ng expulsion order.
·         ikaw ay nag request na ng sponsorship sa iyong current na asawa, partner anak, at hindi pa napag dedisyunan ang iyong aplikasyon.

Sinu-sino ang mga pupuwedeng isponsoran?

·         maaari mong isponsoran ang iyong asawa o domestic partner kung:
o   ang iyong asawa o domestic partner ay at least nasa 18 taong gulang.
o   ang inyong relasyon ay tunay, at hindi ginawa lamang para sa nais na makakuha ng kahit na anong status o pribilehiyo sa ilalim ng Immigration at Refugee Protection Act.
o   kung ang iyong asawa o domestic partner ay nag-aaplika para sa spouse or domestic partnership in Canada, siya ay dapat manirahan sa Canada na kasama ka.
o   maaari mong isponsoran ang iyong dependent na anak, kung nakakamit o pasok ang iyong anak sa mga criteria na nakasaad para sa “dependent child”. Kung ikaw ay mag-iisponsor ng higit sa isang dependent na anak, kinakailangan mong mag-sumite ng kumpletong kabuuan ng application forms at mga dokumento para sa bawat anak. Ang mga aplikasyon sa pag-isponsor ng mga dependent na mga anak ay pino-proseso sa labas ng Canada.

·         kung ikaw ay Canadian citizen na naninirahan sa labas ng Canada, kinakailangan na ipakita mo na ikaw ay may planong tumira ng Canada kapag ang iyong ini-isponsoran ay naaprubahan maging permanent resident.


v  Para maging karapat-dapat para sa permanent residence, ang pangunahing aplikante at ang kanyang mga dependent ay kinakailangang katanggap-tanggap makapasok ng Canada


Comments

Popular Posts