Ways to Immigrate to Canada

Mga paraan para maka-immigrate sa Canada:


BCPNP o British Columbia Provincial Nominee Program

Ang probinsya ng British Columbia ay nag aalok ng plan para mapabilis ang immigration process, ito ay tinatawag na Provincial Candidate Program. Ang proyekto na ito ay ginawa para mapataas ang bilang ng skilled workers, at makamit ang pangangailangan sa labor market. Ang Provincial Candidate Program ay nag aalok ng mga opsyon na pupwede mong pasukin at lumahok sa mga programa. Kasama sa mg opsyon na ito ay ang:


  • Skills Immigration or Qualified Immigration: 
 - Ito ay tumutukoy sa mga trabahador na may skill, karanasan, at kakayahan na kinakailangan para sa mga BC employers. Ang opsyon na ito ay nababagay sa mga propesyonal na mga trabahador at eksperto sa kanilang okupasyon.


  • Express Entry:

 - Ito ang pinaka mabilis na paraan para sa mga qualified workers na makakuha ng Permanent Residency sa BC. Para makapag apply gamit ang opsyon na ito, kinakailangan mo ring maging karapat dapat para sa federal economic immigration program. Ang rehistrasyon para sa aplikasyon sa provincial candidate program at sa permanent residence ay parehong nagagawa online.


  • Entrepreneur Immigration or Immigration for Entrepreneurs:

 - Ang opsyon na ito ay ginawa para sa mga negosyante na may pera at abilidad na mamahala ng negosyo na katanggap-tanggp sa BC. Ang interesado ay kinakailangan na mayroong personal at investment funds. Ang opsyon na ito ay pupwede rin para sa mga kumpanya na may nais mag-expand sa BC at kinakailangan makakuha ng permanent residency para sakanilang mga trabahador.


Kung isa sa mga opsyon na ito ay ugma saiyong kaso, o kinakailangan mo ng tulong sa iyong immigration process, huwag mag-atubili na tumawag sa Specht & Pryer, 604-681-2500. Kami ay nag-aalok ng libreng inisyal na konsultasyon.

Comments

Popular Posts