Kailan Mainam i-settle Ang Iyong ICBC Claim

Kailan mainam i-settle ang iyong ICBC Claim

Ang desisyon sa pag-sesettle ng iyong ICBC claim ay isa sa pinakamalaking desisyon na iyong gagawin. Walang madaling sagot sa katanungan na ito, at ang sagot ay madalas didipende sa mga totoong pangyayari na sangkot sa iyong ICBC claim.

Madalas ang ICBC ay tatangkaing i-settle ang iyong claim ng mas maaga. Ito ay benepisyal sa ICBC dahil maaga nila maisasara ang iyong kaso at makakatipid sila sa administrative costs. At, kung mas maaga ang iyong pag-settle, mas mababa ang babayaran ng ICBC.

Tandaan, kapag ikaw ay nag-settle ng iyong claim, hindi kana karapat-dapat sa kahit anong kompensasyon mula sa ICBC. Ito ay dahil parte ng iyong settlement, ikaw ay papipirmahin ng ICBC ng final release at ang release na ito ay ang magtatapos ng iyong karapatan sa kahit na ano pa mang kompensasyon mula sa ICBC. Kapag lumabas na ang iyong mga injury ay mas malala pagkatapos ng iyong settlement, malabo na maipagpatuloy ulit ang claim dahil sa release na ito. Napaka bihira ng mga pangyayari na ipagsasawalang-bisa ng korte ang Release para maipagpatuloy ang iyong claim.


Sa lahat ng nabanggit, dapat lang na huwag munang i-settle ang iyong claim ng mag-isa hanggang sa ikaw ay makabalik sa iyong normal na kalagayan ng iyong pisikal na kalusugan, trabaho at mga aktibidad bago ang aksidente, at kahit papaano, ikaw ay medyo gumaling na mula sa iyong mga kapinsalaan. At, wag kang aasa sa opinyon ng iyong doktor na ikaw ay gagaling sa loob ng ilang buwan, dahil kung matapos ang ilang buwan na ito at ikaw ay hindi pa rin gumagaling, ikaw ngayon ay nag-settle sa mas mababang halaga kesa sa kung ano talaga ang karapat dapat saiyo.
Madalas sa mga sitwasyon na kung saan ikaw ay self-represented, kailangan siguraduhin mo na ikaw ay ganap na magaling na mula sa iyong mga kapinsalaan bago ka mag desisyon na i-settle ang iyong claim. Maaari kang mag-settle kahit ikaw ay hindi pa ganap na naka-recover mula sa iyong mga injuries --kung babayaran din ng ICBC ang iyong mga inaasahan at mga posibleng problema na maaaring lumabas sa susunod na mga panahon. Sa kasamaang palad, ang ICBC ay madalang at minsan malabo na magbayad ng iyong claim na base sa patuloy na panghinaharap na problema, maliban na lamang kung may abogado na kasangkot. Ngunit kahit pa na may abogado na kasangkot, ang ICBC ay tumatanggi sa pagbayad ng future losses.
Ang resulta nito ay, dahil baka ikaw ay bago sa sistema ng ICBC, ang pinakamainam na unang paraan sa pagharap nito ay ang pagkokonsulta muna sa isang abogado na may kasanayan at karanasan sa ICBC personal injury na mga kaso bago ka tumanggap ng kahit anong alok mula sa ICBC. Ang mga abogado na ito ay madalas nag bibigay ng libreng unang konsultasyon kaya't walang mawawala saiyo sa pagpi-prisinta ng iyong settlement offer sa isang eksperto. Atleast, ikaw ay makakakuha ng magandang ideya sa kung ano ang potensyal na halaga ng iyong claim at mula rito ay matitimbang mo ang iba't ibang opsyon at kung sulit ba ang pag-hire ng abogado. Kung ang isang abogado ay humihingi ng kabayaran para sa iyong unang konsultasyon, humanap at pumunta ka sa ibang abogado. 
Kung ikaw ay kumuha ng abogado at ikaw ay naghahabol ng isang claim sa pamamagitan ng litigasyon, kapag parating na ang petsa ng pagsubok, madalas kinakailangan  na lutasin ang iyong kaso kahit na ikaw ay naka-recover na o hindi. Ang iyong abogado ay mayroon dapat kakayanan na matukoy ang mga kawalan at kalamangan sa pag sesettle sa yugtong iyon.  
Sa madaling salita, ang sagot sa kung kailan ba mainam i-settle ang iyong ICBC claim ay napaka kumplikado. Kung ikaw ay self-represented, pupwede mong i-settle ang iyong claim sa makatwiran na halaga kung ikaw ay fully recovered. Ngunit, sa halinhinan, kung ang iyong kondisyon ay hindi pa matatag at ang ICBC ay handa sa pagbayad ng iyong future problems, ikaw ay maaari nang mag-settle. Huwag subukang i-settle ang iyong claim ng maaga kung ang iyong mga kapinsalaan ay pumapatuloy at ang iyong pagpapagaling ay alanganin. At, huwag magse-settle ng iyong ICBC claim kung ang mga pinsalang iyong natamo ay patuloy at ang alok ng ICBC ay base sa iyong mga injury na ganap nang magaling o ipinalagay na maaaring gumaling.

Ang pinaka ayaw mong mangyari ay makapag-settle sa mababang halaga at sa huli ay magkaroon ng seryosong, pang habang-buhay na kapinasalaan.

Comments

Popular Posts